Informacja UMiG Koniecpol dt. wymiany dowodów osobistych

Informujemy, że dowody osobiste wydane w 2002 roku na okres 10 lat oraz dowody wydane w 2007 na okres 5 lat (małoletnim) tracą ważność w 2012 roku. W związku z powyższym należy złożyć w urzędzie stosowny wniosek 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się:
– dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35×45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem,
– odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
– odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku – w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński

 

 

Na posiadacza dowodu osobistego w/w ustawa nakłada obowiązek jego wymiany w przypadku:
– zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym (zmiany nazwiska, imienia, adresu) – w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych (w przypadku osób, które przebywają za granicą termin ten wynosi 3 miesiące);
– uszkodzenia dowodu osobistego – niezwłocznie;
– upływu terminu ważności dowodu osobistego – nie później niż 30 dni przed upływem tego terminu;

Przepisy ustawy przewidują również unieważnienie dowodu osobistego przez organ, który go wydał:
– z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
– z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;
– z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego;
– z dniem zgonu posiadacza dowodu osobistego;
– z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu osobistego;
– po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym w razie nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (w przypadku osób, które przebywają za granicą termin ten wynosi 4 miesiące);

Osoby, które posiadają nieważny dowód osobisty będą miały trudności z załatwianiem spraw w urzędach, bankach czy sądach. Bez ważnego dowodu osobistego nie będzie można przekroczyć granic kraju ani zawrzeć związku małżeńskiego w urzędzie stanu cywilnego.

Share This:

Comments

comments

Dodaj komentarz