Konkurs na Z-cę Komendanta Komisariatu Policji w Koniecpolu

 

OGŁOSZENIE Nr 1/11 KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W CZĘSTOCHOWIE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Koniecpolu nadzorującego pion kryminalny

§ 1.W celu dokonania doboru na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Koniecpolu ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
O w/wym. stanowisko mogą ubiegać się funkcjonariusze:
1) pełniący służbę w Policji,
2) spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 123, poz. 857 z późn. zm.). Pożądane jest również:
1) posiadający co najmniej 10-letni staż służby
2) wykształcenie wyższe prawnicze lub z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
3) co najmniej 5 letnie doświadczenie w służbie kryminalnej,
4) doświadczenie w kierowaniu zasobami ludzkimi, potwierdzone stażem na stanowiskach kierowniczych,
§ 2.Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) CV i list motywacyjny,
2) kopię ostatniej opinii służbowej kandydata oraz sporządzonych po niej ocen okresowych,
3) pisemną koncepcję pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat,
4) pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne,
5) potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby,
6) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
§ 3. Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:
1) zarządzanie podległą jednostką Policji pod nieobecność komendanta komisariatu w sposób pozwalający na efektywne i sprawne realizowanie wynikających z przepisów ustaw oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie objętym działaniem kierowanej jednostki Policji,
2) współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z przepisów prawa na podległym terenie,
3) kreowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku Policji, propagowanie podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
4) podejmowanie decyzji oraz nadzór i koordynacja w sprawach realizowanych przez podległe mu służby,
5) sporządzanie analiz, ocen i prognoz związanych ze stanem bezpieczeństwa publicznego na podległym terenie,
6) zapewnienie stałego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dot. ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów dotyczących bhp i ppoż.
§ 4.Zarządzający postępowanie kwalifikacyjne w drodze odrębnej decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
§ 5.Oferty z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Częstochowie ul. Popiełuszki 5 w terminie do dnia 28 lutego 2011 r. z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Koniecpolu w sekretariacie nie otwierać”.
Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Częstochowie tel. 34 369 1341.
§ 6.Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 15 marca 2011 r.

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W CZĘSTOCHOWIE
mł. insp. Maciej LECH

 

źródło http://www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl

Share This:

Comments

comments

Dodaj komentarz