Nadleśnictwo Koniecpol odpowiada na list

Mieszkaniec Koniecpola, w przesłanym do redakcji liście, żalił się na tamtejsze nadleśnictwo: „Zwracam się z prośbą o poruszenie sprawy działań realizowanych ze strony Nadleśnictwa Koniecpol w stosunku do tzw. „Ścieżki zdrowia”, leśnego kompleksu rekreacyjnego zlokalizowanego w pobliżu ulicy Szkolnej w Koniecpolu. (…) Leśnicy nie wytyczyli żadnej alternatywnej ścieżki, służącej mieszkańcom w ramach rekompensaty za zaoranie poprzedniej. Czy Nadleśnictwo Koniecpol planuje odtworzyć zaorany fragment ścieżki zdrowia lub wytyczyć obok nowy szlak tak, aby mieszkańcy mogli korzystać z niego w celach rekreacyjnych i komunikacyjnych, jak to miało miejsce do niedawna? Jaki cel miało wysypywanie dróg leśnych w pobliżu „Ścieżki zdrowia” kamieniem? Czy nie chodzi przypadkiem o przegonienie Koniecpolan z lasu?”.

Nadleśnictwo przesłało do redakcji wyjaśnienia:
„Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na fakt, że wspomniana „Ścieżka zdrowia” powstała w poprzednim ustroju politycznym, wbrew obowiązującym wtedy przepisom. Nadleśnictwo, mając świadomość wagi tego miejsca, własnymi siłami i nakładami finansowymi dbało o to przedsięwzięcie. Niestety, z biegiem czasu, stan techniczny posadowionych elementów małej architektury ulegał pogorszeniu, część elementów została skradziona. W momencie, gdy te, które pozostały, zaczęły zagrażać zdrowiu i życiu odwiedzających, podjęto decyzję o ich usunięciu.

Nadal jednak, na terenie Nadleśnictwa Koniecpol (teren 8 gmin) szczególnie dbamy o to, by lasy, obok funkcji gospodarczych i ochronnych, pełniły również funkcje społeczne. Wkładamy wiele zaangażowania, by odwiedzający nas goście mogli ciekawie korzystać z leśnych funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Z tego powodu, w roku ubiegłym, na terenie ścieżki edukacyjnej rozpoczynającej swój bieg przy ul. Szkolnej (teren dawnej „ścieżki zdrowia”), środkami własnymi Nadleśnictwa, ustawione zostały ławo – stoły. Spełniają one aktualne normy bezpieczeństwa. Pozwalają na odrobinę wytchnienia wśród leśnych ostępów, zachęcają do wypoczynku i spotkania ze wspaniałą przyrodą i co ważne, są lokalizacyjnie kontynuacją, tak ważnej dla Koniecpolan „Ścieżki Zdrowia”.  Trasa nadal tętni życiem, umiejscowione są na niej bogate merytorycznie tablice edukacyjne. Gości ona wycieczki przedszkolaków i uczniów nie tylko koniecpolskich szkół i przedszkoli, ale wszystkich jednostek związanych z oświatą z terenu administrowanego przez Nadleśnictwo Koniecpol. Tylko w tym roku, w zorganizowanych wycieczkach pod przewodnictwem leśnika, miejsce to odwiedziło 290 uczniów wraz z opiekunami. W latach 2014-2015 było to łącznie ponad 500 osób.

Odnosząc się do podniesionego w liście problemu wycinki drzew w pobliżu „Ścieżki Zdrowia”, należy zaznaczyć, że Nadleśnictwo Koniecpol prowadzi zrównoważoną gospodarkę leśną opartą na Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Koniecpol na lata 2015-2024, zatwierdzonym przez Ministra Środowiska Decyzją z dnia 27 marca 2015 r. (do wglądu na stronie BIP nadleśnictwa). Ten planistyczny dokument jest sporządzany w procesie, w którym wielokrotnie odbywają się konsultacje społeczne. Kwestie te reguluje szczegółowo ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uregulowania zawarte w w/w akcie prawnym zapewniły udział społeczeństwa w opracowaniu dokumentów. Na tym etapie nikt nie wnosił zastrzeżeń ani sprzeciwu do planowanych zadań.

W Nadleśnictwie Koniecpol, zgodnie z Planem Urządzania Lasu pozyskuje się tyle drewna, ile przyroda pozwala w ramach zrównoważonej polityki leśnej. Pozyskane drewno, musi zostać z lasu wywiezione. W tym celu, by nie dopuścić do strat gospodarczych w przyrodzie, specjalnie przygotowywane są drogi wywozowe. Zgodnie z literą prawa, drogi leśne nie są drogami publicznymi. Sieć dróg leśnych stanowi podstawowy element infrastruktury technicznej w lasach, który umożliwia prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, ochronę drzewostanów, w tym utrzymanie dojazdów pożarowych umożliwiających sprawne i szybkie dotarcie do pożarów lasów jednostkom straży pożarnej. Specyfika środowiska leśnego, a także względy ekonomiczne wymuszają stosowanie w leśnym budownictwie drogowym, w możliwie najszerszym zakresie, materiałów naturalnych, miejscowych (żwiry, pospółki, drewno, kamień polny).

Należy mieć świadomość, że samochody transportujące surowiec należą do grupy aut wysokotonażowych. Brak utwardzonych dróg uniemożliwiłby sprawną rotację drewna.
W związku z powyższym tym, Nadleśnictwo Koniecpol nie zaorało ścieżki i nie wysypało też złośliwie na drogę kamienia. Dostosowało tylko drogę do celów prowadzenia gospodarki leśnej. Ponadto, należy zaznaczyć, że fragment ścieżki, przy której wykonywano prace gospodarcze, nie był włączony w ciąg „Ścieżki zdrowia”. Był to w przeszłości dukt wydeptany przez pracowników Zakładów Remontowo – Montażowych i Zakładów Płyt Pilśniowych jako najkrótsza droga dotarcia do pracy. Oba przedsiębiorstwa już nie istnieją, ponadto, wybudowano sieć dróg publicznych udostępniających tereny Koniecpola.

W Nadleśnictwie Koniecpol ciągle dążymy do równoważenia funkcji gospodarczych, ekologicznych i społecznych lasów, ale należy pamiętać, że ta ostatnia funkcja wynika z dwóch pierwszych.

Na zakończenie, pragniemy wyraźnie podkreślić, że Nadleśnictwo Koniecpol nigdy nie miało zamiaru utrudniać korzystania społeczeństwu z terenów leśnych. Wręcz przeciwnie staramy się ułatwić dostęp do nich czego dowodem jest powstanie, tylko w kilku ostatnich latach, ponad 100 km tras pieszych i rowerowych połączonych z przyrodniczo – dydaktycznymi ścieżkami, wyposażonymi  w wiele obiektów infrastruktury wypoczynkowej i turystycznej.

Urszula Góralczyk-Brysiak
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol.”

źródło 7dni.com.pl

Share This:

Comments

comments