Plan zagospodarowania „nowego zalewu”

Ponad osiem milionów złotych przeznaczą władze gminy Koniecpol na zagospodarowanie terenów przy zalewie. Planowana inwestycja swoim obszarem obejmie aż pięć i pół hektara.

W skład kompleksu mają wchodzić budynki recepcji, natrysków, toalet, pole namiotowe, drogi, miejsca postojowe, ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni z kruszywa kamiennego. Ponadto planowane działania to wykonanie dróg i chodników z kostki betonowej przy ośrodku zdrowia, budowa placu zabaw dla dzieci i boisk do siatkówki plażowej, zakup i montaż rozkładanej sceny letniej, montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery, montaż dwóch drewnianych wiat z wyznaczonym miejscem na ognisko, wykonanie drewnianych pomostów przy zalewie, sadzenie drzew, krzewów i renowacje trawników i wykonanie plaży.

Wstępne koszty kwalifikowane projektu to 8 287 444,66 zł, a wnioskowane dofinansowanie – 7 044 327,96 zł. Zakończenie prac zaplanowano na koniec 2013 roku.

 

Informacja z Urzędu Miasta w Koniecpolu

Gmina Koniecpol opracowała w III kw. 2010r. program funkcjonalno-użytkowy dla zadania p.n. ” Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu w Koniecpolu ul. Armii Krajowej”. Koncepcję zagospodarowania terenu pokazano na załączonym rysunku. Sporządzono również wniosek o dofinansowanie tego projektu z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013. Planowana inwestycja obejmuje obszar o powierzchni 5,48 ha w tym teren przy ośrodku zdrowia 1,07 ha i teren otwarty przy zalewie 4,35 ha.

W ramach tego projektu przewiduje się:

  • budowę budynku recepcji, natrysków, toalet, pola campingowego i namiotowego,
  • budowę dróg, miejsc postojowych i ciągów pieszo-jezdnych o nawierzchni z kruszywa kamiennego,
  • wykonanie dróg i chodników z kostki betonowej przy ośrodku zdrowia,
  • budowę placu zabaw dla dzieci i boisk do siatkówki plażowej,
  • zakup i montaż rozkładanej sceny letniej,
  • montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery,
  • montaż dwóch drewnianych wiat z wyznaczonym miejscem na ognisko,
  • wykonanie drewnianych pomostów przy zalewie,
  • nasadzenie drzew, krzewów i renowacje trawników,
  • wykonanie plaży.

Wstępne koszty kwalifikowane projektu to: 8 287 444,66 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 7 044 327,96 zł.
Poziom dofinansowania: 85%
Termin realizacji: IV kw. 2013r.
Wykonanie w/w zadania uzależnione jest od otrzymania dofinansowania z środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚl.


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego przesłał do Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu pismo nr RR.III.1.432.VI.53.2011.TR z dnia 05.04.2011 r. z informacją o treści:

Dotyczy: wniosku nr WND-RPSL.06.02.02-00-010/10-03, pn.: Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu.

W związku z przeprowadzeniem oceny formalnej dla konkursu nr 06.02.02-101/10 informuję, iż projekt pn.: Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu, złożony w ramach Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja – „małe miasta” RPO WSL na lata 2007 – 2013 został oceniony pozytywnie, spełnia wymogi formalne, a tym samym kwalifikuje się do oceny merytoryczno-technicznej.

Wszelkich informacji udzielą Państwu pracownicy Referatu Wyboru Projektów Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Maciej Szczekała (/32/ 77 40 153) i Ewelina Woskowicz (/32/ 77 40 162).

Łączę wyrazy szacunku,
Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego
Małgorzata Staś


Szanowni Państwo!
Wcześniej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol umieściliśmy koncepcje pn. „Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu”.
Projekt ten przewiduje zakończenie połączenia trzech części Koniecpola: Starego Miasta, Osiedla i Słowik poprzez zagospodarowanie terenów obok Urzędu, Przychodni Zdrowia i zalewu, jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy z możliwością udziału w imprezach na około 1500 osób. Zamysł jest taki, aby ten teren stał się drugim centrum miasta Koniecpola i był naszą wizytówką, jako najładniejsze miasto na trasie od Częstochowy do Kielc.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 przeprowadziła konkurs plastyczny wśród młodzieży na zagospodarowanie tego terenu. Najciekawsze projekty będą wykorzystane przy realizacji zagospodarowania.
Wniosek nasz został oceniony pozytywnie, spełnia wymogi formalne i kwalifikacyjne do oceny merytoryczno-technicznej.
Mam nadzieję, że w 2012 roku tę inwestycję zrealizujemy, która stać ma się ozdobą naszego miasta. Liczę na wsparcie Koniecpolan w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

Z poważaniem
Józef Kałuża
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

P.S. Po świętach kwietniowych i majowych zapoznam Mieszkańców Miasta i Gminy Koniecpol z informacją, które drogi są powiatowe i wojewódzkie, i kto za nie odpowiada personalnie.
Uważam, że od 1998 roku wykonywanie szeregu prac na tych obiektach jest kosztowne dla Gminy a właściciele tych dróg podczas zamieci śnieżnych, remontów nawierzchni sprawiają wrażenie, że ich to nie dotyczy.

źródło www.koniecpol.pl, www.cz.info.pl

Share This:

Comments

comments

Dodaj komentarz