Przetarg na budynek po „starej przychodni”

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 28, art. 38, art. 39 ust 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 r Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz § 3,§ 4,§ 6, § 13,§ 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz.2108)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL 
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Koniecpolu przy ul. Rynek 29PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY JEST DZIAŁKA ZABUDOWANA BUDYNKIEM DWUKONDYGNACYJNYM PO BYŁEJ PRZYCHODNI ZDROWIA

nr ewidencyjny 3078, położona w Koniecpolu przy ul. Rynek 29 – o powierzchni 581m² na podstawie Księgi Wieczystej Nr 65856, wymieniona w wykazie nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w dniu 02.08.2010 r., wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. 
Cena wywoławcza wynosi 526.670,00zl + podatek VAT 23% w wysokości 121.134,10 zł
CENA BRUTTO 647.804,10 zł

 


Nieruchomość nie jest obciążona prawami ani długami na rzecz osób trzecich, ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi należnościami. Postąpienie w cenie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Sprzedaż nieruchomości na własność – wyłącznie za gotówkę. Przeznaczenie ww. nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Koniecpol jest następujące: 
działka nr ewidencyjny 3078 położona jest na terenie oznaczony symbolem K 1.3 U(M) 
przeznaczenie podstawowe (ponad 50% powierzchni działki) – tereny usług podstawowych, tereny usług ponad podstawowych 
przeznaczenie uzupełniające (mniej niż 50% powierzchni działki ) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej 
Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej, tj. 26.333,50 zł. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto BS KONIECPOL 
nr 62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 do dnia 14.04.2011 r.


PRZETARG NA SPRZEDAŻ WW. NIERUCHOMOŚCI ODBĘDZIE SIĘ 18.04. 2011 r., 
W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W KONIECPOLU, UL.CHRZĄSTOWSKA 6A, GODZINA 10.00


Wadium zostanie zwrócone osobom, które przetargu nie wygrają niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej, oraz nie dokona wpłaty za nabytą nieruchomość Burmistrz Miasta i Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Ponadto Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

źródło komunikaty.pl

Share This:

Comments

comments

Dodaj komentarz