Przetarg, Usługi, Koniecpol

Przetarg, Usługi, Koniecpol
Usługa transportowa związana z utrzymaniem dróg gminnych polegająca na transporcie tłucznia i żużla wraz z rozplantowaniem na drodze na 2011r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa transportowa związana z utrzymaniem dróg gminnych polegająca na transporcie tłucznia i żużla wraz z rozplantowaniem na drodze na 2011r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : 
-transport tłucznia z Kopalni Minerał k.Piekoszowa w ilości ok.1500 ton -należy podać cenę za transport i rozplantowanie 1t tłucznia na drodze, 
-transport żużla z Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych w ilości ok.1000 ton -należy podać cenę za transport i rozplantowanie 1t żużla na drodze.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

  • 60100000-9

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie 

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 31.12.2011 

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

  • Cena – 100%

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.koniecpol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu ul. Chrząstowska 6A 42-230 Koniecpol
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2011 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu ul. Chrząstowska 6A 42-230 Koniecpol
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Share This:

Comments

comments

Dodaj komentarz